ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΚΑΡΡΑΣ

Δωρητής του Καρράδειου Δημοτικού Σχολείου Ράχης (Καρράδειος Αστική Σχολή)